แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Kyoto University Exchange Program Spring 2020

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Kyoto University Exchange Program Spring 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Kyoto University Exchange Program Spring 2020

Kyoto University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Kyoto University Exchange Program Spring 2020 จัดขึ้นระหว่างเมษายน - กันยายน 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งประเภทโครงการแลกเปลี่ยนออกเป็น

1. KUINEP เป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษากระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 7 วิชา
2. GE Program (GEA/GESR) เป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะสามารถศึกษาในกระบวนวิชาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนหรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนน TOEFL iBT 79, IELTS 6.5 หรือ JLPT ระดับ N1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสมัครทุน JASSO เพื่อขอรับทุนสนับสนุน 80,000 เยนต่อเดือน

ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Recommendation Letter
2. Health Certificate
3. Certificate of Enrollment
4. Statement of Purpose
5. Research Plan Essay
6. Copy of TOEFL iBT, IELTS or JLPT
7. Copy of letter of provisional acceptance (optional)
8. Academic Transcript
9. 2 recent ID Photo
10. JASSO scholarship application form (optional)

นักศึกษาที่สนใจ กรุณาติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะต้นสังกัด คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ apiwan.r@cmu.ac.th ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1708

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ