แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Doctoral Course in Studies in Kuroshio Science, Kochi University

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Doctoral Course in Studies in Kuroshio Science, Kochi University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  Doctoral Course in Studies in Kuroshio Science, Kochi University

ด้วย Kochi University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขา Kuroshio Science สำหรับศึกษาในช่วงปีการศึกษา เดือนตุลาคม 2562 และ เดือนเมษายน 2563 โดยหมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และ 6 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
หน่วยพัฒนาคนคุณภาพสู่สากลพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ และสมัครได้ด้วยตัวเองตามวันที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1706


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ