แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 เข้ารับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 เข้ารับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 เข้ารับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61
เข้ารับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
2. GPA 2.80 ขึ้นไป (และมีผลการเรียนทางก้านภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับ 3.00 หรือ B ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ต้องเป็นนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 รหัส 61
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง อื่นๆอยู่แล้ว
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ราบละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร https://bit.ly/2XcUHDW

ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ