แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
รับจำนวน 2 ทีม ทีมละ 3 คน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
และยื่นใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

** ในกรณีที่มีทีมสัครเข้ามาแข่งขัน 3 ทีม ขึ้นไป
ทางคณะนิติศาสตร์จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 2 ทีม
โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง
และสอบถามเพืมเติมที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ