แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ The 11th DREaM International Students Summer Program [หมดเขต 30 มิถุนายน 2562]

ประชาสัมพันธ์โครงการ The 11th DREaM International Students Summer Program [หมดเขต 30 มิถุนายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ The 11th DREaM International Students Summer Program [หมดเขต 30 มิถุนายน 2562]

ด้วย Universitas Gadjah Mada, Indonesia เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ The 11th DREaM International Students Summer Program ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ “Community Improvement through Women Empowerment” โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทุนมูลค่า 12,500,000 IDR หรือประมาณ 975 USD ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าเดินทางภายใต้ประเทศ ค่าที่พัก บริการรับ-ส่งสนามบิน ค่าอาหาร แต่ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

หน่วยพัฒนาคนคุณภาพสู่สากลพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ

Application form
1 page Essay (A4)
Copy of English Certificate
Copy of Passport
Passport-sized photo
โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1702


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ