แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ถอนกระบวนวิชาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ถอนกระบวนวิชาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ถอนกระบวนวิชาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ถอนกระบวนวิชาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
1.592012054  นางสาวณัฐวดี ดอประเสริฐ
2.592012112  นายชนมภูมิ ขันอุระ
3.592012128  นางสาววรัทยา สิทธิแปง
4.592012159  นางสาวอริศรา เมฆเลื่อม
กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
1.592012078  นายธีรพล แสงทอง

หมายเหตุ. นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ถอนกระบวนวิชาในระบบลงทะเบียนภายใน วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เนื่องจากนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจฯ ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ