แสดงรายละเอียดข่าวFUTURES THINKING & SCENARIO PLANNING WORKSHOP FOR YOUTHS [หมดเขต 25 มิถุนายน 2562]

FUTURES THINKING & SCENARIO PLANNING WORKSHOP FOR YOUTHS [หมดเขต 25 มิถุนายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

FUTURES THINKING & SCENARIO PLANNING WORKSHOP FOR YOUTHS [หมดเขต 25 มิถุนายน 2562]

ด้วย Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore เปิดรับสมัคร นักศึกษาอายุระหว่าง 17 – 23 ปี จำนวนไม่เกิน 4 คน เข้าร่วมโครงการ FUTURES THINKING & SCENARIO PLANNING WORKSHOP FOR YOUTHS ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้หัวข้อ Governance for the Future in Asia โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางมูลค่า SGD 500, ที่พัก 3 คืน, อาหารระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม, บัตรเข้างาน Festival of Ideas, และประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

หน่วยพัฒนาคนคุณภาพสู่สากลพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทราบ ผู้สนใจสมัครกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1.  Application Form
2.  Academic Transcript
3.  Certificate of proficiency in English
4.  Statement of purpose
5.  CV/Resume
6.  Copy of passport

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและไฟล์เอกสารแนบประกอบการรับสมัครที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1694

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ