แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Academic Year 2020 Spring Exchange Student Application, University of Toyama

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Academic Year 2020 Spring Exchange Student Application, University of Toyama - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Academic Year 2020 Spring Exchange Student Application, University of Toyama

University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Academic Year 2020 Spring Exchange Student Application, University of Toyama จัดขึ้นระหว่าง เมษายน - กันยายน 2020 (1 ภาคการศึกษา) หรือระหว่าง เมษายน 2020 - มีนาคม 2021 (1 ปีการศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application for Admission
2. Student Certificate of Enrollment
3. Recent Official Transcript
4. Letter of Recommendation
5. Statement of Financial Responsibility
6. Certificate of Health
7. Photocopy of Passport
8. 4 photographs
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้ 3 คนต่อปี
ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัครที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1689

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ