แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยโด้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยโด้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยโด้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยโด้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์

สำนักทะเบียนฯ ได้ปรับขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W โดยกำหนดให้นักศึกษาดำเนินการถอนกระบวนวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าระบบพิจารณาให้ความเห็นชอบผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป แนวปฎิบัติดังนี้

1.นักศึกษา LOGIN เข้าระบบงานทะเบียนการศึกษาใน WEBSITE www.reg.cmu.ac.th เมนูระบบลงทะเบียน เลือกเมนูสำหรับนักศึกษา
2.นักศึกษาเลือกเมนูการถอนกระบวนวิชาและเลือกกระบวนวิชาที่จะถอน ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา การดำเนินการถอนกระบวนวิชาจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องติดตามและตรวจสอบผลการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 5 วันทำการ
3.ผลการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะเป็น "อนุมัติ" "ไม่อนุมัติ" "ให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา" หารผลการพิจารณาเป็น "อนุมัติ" หมายถึง การถอนสมบูรณ์ "ไม่อนุมัติ" วิชานั้นไม่ได้รับการอนุมัติให้ถอน "ให้เข้าพบอาจารย์" อาจารย์ที่ปรึกษาต้องการพบนักศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาก่อนให้ผลการพิจารณา
4.หลังอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ หากนักศึกษาประสงค์จะยกเลิกการถอนกระบวนวิชานั้น สามารถดำเนินการได้ ตามช่วงเวลาตามปฎิิิทินการศึกษา

ประกาศตามไฟล์เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ