แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program

โครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ NGEE ANN POLYTECHNIC ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนภาวะความเป็นผู้นำ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำระดับเยาวชนด้วยกัน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2562

**นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่าง หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-943-751 ต่อ 14 หรือ 15

**สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ “ฝ่ายวิชาการ” ห้อง 222 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. เท่านั้น

https://www.li.cmu.ac.th/?page=news_detail&id=305

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ