แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki Summer Program 2019

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki Summer Program 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki Summer Program 2019

Nagasaki University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer Program 2019 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 ณ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 75,000 JPY และจะปิดรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)

โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เอกสารเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครกรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัครให้กองวิเทศสัมพันธ์ภายใน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและจัดส่งเอกสารให้ Nagasaki University ต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1686

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ