แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิทยานิพนธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ทุนวิทยานิพนธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนวิทยานิพนธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ทุนวิทยานิพนธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2562 ทุนระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว และเว็บไซต์ http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/institute_constitutionalcourt/no2.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ