แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่ต้องสอบแก้ลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177113 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่ต้องสอบแก้ลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177113 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่ต้องสอบแก้ลำดับขั้น I  กระบวนวิชา 177113 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่ต้องสอบแก้ลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177113 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ในวัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น. ห้องเรียน LB 1201

ตามรายชื่อดังนี้

1  612010010  จักรินทร์ สารมา   ตอน 001
2  612010045  ศุภณัฐ วัฒนวรรณกุล  ตอน 001
3  612010050  เหมหงษ์ ศรีจันทร์ดร  ตอน 001
4  612012019  ชยุตม์ อายุพงศ์   ตอน 801
5  612012021  ญาดา ศรีลัญจกาญจน์  ตอน 801
6  612012032  ธนดล โฉมทอง   ตอน 801
7  612012038  นภสร บุญประเสริฐ   ตอน 801
8  612012040  นฤบดี จูใจแจ่ม   ตอน 801
9  612012054  พลอธิป สิทธิคง   ตอน 801
10  612012073  วัชรพล ช่างหล่อ   ตอน 801
11  612012076  วิชยานนท์ วงค์ใหญ่  ตอน 801
12  612012084  สรวรรณ อินทพรต   ตอน 801
13  612012091  อรรคพล หมอกขัติ   ตอน 801
14  612012099  กัญญาณัฐ ไชยาคำ   ตอน 801
15  612012107  จิรพงศ์ วงศ์ใหญ่   ตอน 801
16  612012112  ชฎาภรณ์ เหมหอมวงษ์  ตอน 801
17  612012165  พงษ์พรรณ สมศรี   ตอน 801
18  612012170  พิทวัส เมฆะ   ตอน 801
19  612012186  วงศกร ทิพย์สุข   ตอน 801
20  612012195  วัชรากร ไชยปรีชา   ตอน 801
21  612012198  วีรศักดิ์ ต่วนเครือ   ตอน 801
22  612012206  ศุภนิดา บัวใย   ตอน 801
23  612012209  สรกฤษณ์ เกษม   ตอน 801
24  612012220  เสาวลักษณ์ พรหมรัตน์  ตอน 801
25  612012224  อภิสรา นพศรี   ตอน 801
26  602012110  เมธ์วดี แนวจำปา   ตอน 803

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ