แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ
เรื่อง การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61..) ที่มีความประสงค์โอนย้าย จากภาคพิเศษไปยังภาคปกติ โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอโอนย้ายและยื่นเอกสารได้ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562 (ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ