แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนักศึกนำเสนอผลการปฎิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบูรณาการกับการทำงานจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ