แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 62 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร  “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 62

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะนิติศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 จำนวน 132 คน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2GSJPQI

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หากรายชื่อท่านใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน เนื่องจากท่านจะได้รับวุฒิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมในช่วงบ่ายของวันอบรม

สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942920 (ในวันและเวลาทำการ)
website : www.law.cmu.ac.th
Facebook Page : www.facebook.com/lawcmuservices

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ