แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ห้องสอบวิชานิติตรรกศาสตร์ วันเสาร์นี้ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศ ห้องสอบวิชานิติตรรกศาสตร์ วันเสาร์นี้ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ห้องสอบวิชานิติตรรกศาสตร์ วันเสาร์นี้ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศ ห้องสอบวิชานิติตรรกศาสตร์ วันเสาร์นี้ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อตนเองว่าสอบห้องไหน

นักศึกษาภาคปกติ สอบห้อง LB1201

นักศึกษาภาคพิเศษ รหัส612012001-612012084 สอบห้อง LB1401

นักศึกษาภาคพิเศษ ห้องประชุมใหญ่ รหัส612012085-612012228

ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบ

-------------------------------

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ