แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน จันทร์ ที่ 22 เม.ย. 62 เวลา 11.00-12.30 น.
-จากเดิมเรียนห้อง LB 1402 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1201

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ