แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน และ 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001, 801

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน และ 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001, 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน และ 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001, 801

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน และ 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001, 801

เชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษจากคุณ Park ในกระบวนวิชาของ ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ และผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ในวัน จันทร์ ที่ 22 เม.ย. 62 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ