แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Fall semester [หมดเขต 2 พฤษภาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Fall semester [หมดเขต 2 พฤษภาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Fall semester [หมดเขต 2 พฤษภาคม 2562]

Nagasaki University แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Fall semester จัดระหว่างตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธณรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. Study Plan
2. Letter of recommendation
3. Certificate of Enrollment
4. Academic Transcript
5. Copy of passport
6. ID photo
7. Certificate of Health
8. Application for Certificate of Eligibility
9. Official Certificate of Language proficiency

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/en/?page_id=172

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ