แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ และสอบเข

ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ และสอบเข - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ และสอบเข

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ