แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177443 ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177443 ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177443 ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177443 ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง LB 1101

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ