แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177215 ตอน 001 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177215 ตอน 001 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา  179443 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177215 ตอน 001 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เม.ย. 62
กระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001, 801 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1201
กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1403

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ