แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรม ในกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศกำหนดการศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรม ในกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรม ในกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศกำหนดการศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรม ในกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน พุธ ที่ 10 เม.ย. 62
8.00 น. ออกเดินทางจากหน้าตึกคณะนิติศาสตร์
8.30-10.00 น. สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
10.30-12.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30 น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
17.30-18.30 น. เรือนจำกลางเชียงใหม่
19.30 น. กลังถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบการแต่งกายและการปฎิบัติตัว
1.การแต่งกาย ชุดนักศึกษาปกติ
2.ห้ามใส่เครื่องประดับโลหะทุกชนิด รวมทั้งสร้อยพระและสิ่งเคารพบูชาอื่นๆ
3.ห้ามถ่ายบันทึกภาพทุกสถานที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
4.ห้ามนำกระเป๋าเอกสาร กระเป๋าสตางค์ ธนบัตร เหรียญเงินตราใดๆ เข้าในพื้นที่ควบคุมทุกแห่ง
5.ห้ามนำโทรศัพท์และการสื่อสารทุกชนิดเข้าในพื้นที่ควบคุม อย่างเด็ดขาด
6.โปรดรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดขณะอยู่ในสถานที่ราชการทุกแห่ง
7.กรุณาเตรียมสมุดหรือกระดาษพร้อมดินสอหรือปากกาเท่าที่จำเป็นเพื่อจดข้อมูลของทุกหน่วยงานด้วย

หมายเหตุ กรุณาทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางและมาขึ้นรถตรงตามเวลาที่นัดหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ