แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Summer University Prague 2019

โครงการแลกเปลี่ยน Summer University Prague 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Summer University Prague 2019

Charles University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Summer University Prague 2019: European Identity between Unity and Diversity ระหว่างวันที่ 7 – 21 กันยายน 2562

โครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ตามไฟล์ดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครกรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัครผ่านคณะที่สังกัดให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและจัดส่งเอกสารให้ Charles University ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1641

หรือสอบถามได้ที่ พี่โป้ยเซียน / พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ