แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Chonnam National University ประเทศเกาหลี

โครงการแลกเปลี่ยน Chonnam National University ประเทศเกาหลี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Chonnam National University ประเทศเกาหลี

ด้วย Chonnam National University ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษา ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2019 ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรกจากผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาจาก Chonnam National University เพื่อเสนอชื่อขอรับทุนการศึกษาจาก NIID (National Institute of International Education)

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื่อให้ Chonnam National University ต่อไป

Required documents

Official Academic Transcript
Evidence of English language proficiency
Nomination Form (Excel)

อ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและ download ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1644

หรือสอบถามได้ที่ พี่โป้ยเซียน / พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ