แสดงรายละเอียดข่าวKagawa University Semester Exchange Fall 2019 (Sanuki Program)

Kagawa University Semester Exchange Fall 2019 (Sanuki Program) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kagawa University Semester Exchange Fall 2019 (Sanuki Program)

Kagawa University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Kagawa University Semester Exchange Fall 2019 (Sanuki Program) จัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2562 - กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

**นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2VgRCO5 และยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะ ชั้น 1 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

หรือสอบถามได้ที่ พี่โป้ยเซียน / พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ