แสดงรายละเอียดข่าวKumamoto University 2019 Summer Program

Kumamoto University 2019 Summer Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kumamoto University 2019 Summer Program

ด้วย Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ Kumamoto University 2019 Summer Program ระหว่างวันที่ 17 – 26 กรกฎาคม 2562 มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 100,000 JPY ซึ่งครอบคลุมค่าที่พัก ค่าทัศนศึกษา และค่าอาหารเช้า แต่ไม่ครอบคลุม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร(ยกเว้นอาหารเช้า) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ English Course ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด สามารถสมัครขอรับทุนโดย JASSO และ Kumamoto Universityจำนวน 80,000 JPY ทั้งนี้ ทุนมีจำนวนจำกัดและผลการพิจารณาจะอิงตามผลการเรียนเฉลี่ย หรือ GPA ของผู้สมัครทั้งหมด

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยจะได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ ต่อไป

Require documents
- Academic Transcript
- Copy of passport
- English Test Score

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/2UhP8m4

หรือสอบถามได้ที่ พี่โป้ยเซียน / พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ