แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ