แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิตืศาสตร์จัดโครงการให้ความช่วยเหลือทางทะเบียนราษฎร กรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิตืศาสตร์จัดโครงการให้ความช่วยเหลือทางทะเบียนราษฎร กรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิตืศาสตร์จัดโครงการให้ความช่วยเหลือทางทะเบียนราษฎร กรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิตืศาสตร์จัดโครงการให้ความช่วยเหลือทางทะเบียนราษฎร กรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสถานะและสิทธิ ต่อกรณีการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ