แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001 และ 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001 และ 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001 และ 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001 และ 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ
-วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1402
-วัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ