แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001,002 และวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001,002 และวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001,002 และวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001,002 และวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน ศุกร์ ที่ 22 มี.ค. 62
-177321 ตอน 001, 002 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1401
-177341 ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ