แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Application Information for Incoming Exchange Student Fall 2019 at Saga University [หมดเขต 9 เมษายน 2562]

ประชาสัมพันธ์ Application Information for Incoming Exchange Student Fall 2019 at Saga University [หมดเขต 9 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Application Information for Incoming Exchange Student Fall 2019 at Saga University [หมดเขต 9 เมษายน 2562]

Saga University แจ้งประชาสัมพันธ์ Application Information for Incoming Exchange Student Fall 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งประเภทโครงการออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. SPACE-E Program กระบวนวิชาเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ CEFR B2, TOEFL IPT 530, IELTS 5.5 (overall), TOEFL iBT 72 หรือ TOEIC 740 เป็นนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-e.html

2. General Exchange Student กระบวนวิชาเปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยต้องมีผลคะแนน JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป เป็นนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-j.html

นักศึกษาที่สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. SPACE Application Form (photo attached)
2. one letter of recommendation
3. academic transcripts: issued by the student’s home institution
4. language proficiency test result
5. one copy of the certificate of enrollment at the home institution: issued by the student’s home institution
6. application for certificate of eligibility for status of residence
7. certificate of health
8. a bank statement of funds available for supporting the applicant’s study abroad
9. a copy of your passport
10. portfolio (only applicable to students in Art and Design major)


ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ