แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ UMAP-COIL Honors Program 2019 [หมดเขต 17 เมษายน 2562]

โครงการ UMAP-COIL Honors Program 2019 [หมดเขต 17 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ UMAP-COIL Honors Program 2019 [หมดเขต 17 เมษายน 2562]

สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning) Honors Program 2019 โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC790-860, TOEFL iBT87-98, TOEFL ITP 67-601 ขึ้นไป

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1621คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ