แสดงรายละเอียดข่าวTF LEaRN Programme 2019 @NUS [หมดเขต 22 มีนาคม 2562]

TF LEaRN Programme 2019 @NUS [หมดเขต 22 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TF LEaRN Programme 2019 @NUS [หมดเขต 22 มีนาคม 2562]

Temasek Foundation แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ TF LEaRN Programme 2019 @NUS กิจกรรมจัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ผ่านประสบการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม 2562

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับเข้าร่วมโครงการ 6,500 S$ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี
2. มีผลการเรียนดี
3. มีความสามารถในการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
4. มีความสนใจด้านการบริการสังคมและมีประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นำนักศึกษา

โปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Copy of Passport
2. Official Transcript
3. Documentary Evidence of Academic Awards
4. Documentary Evidence of Community Service Activities
5. Documentary Evidence of Leadership Activities
6. 2 Letters of Recommendation
7. If Applicable, English Language Test Certificate (TOEFL/IELTS/ EPTUS)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ จำนวน 3 คน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nus.edu.sg/gro/fa/sch/in/tfilearn.php

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1616คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ