แสดงรายละเอียดข่าวApplication for 2019 Fall Exchange Program at National Taiwan Normal University [หมดเขต 3 เมษายน 2562]

Application for 2019 Fall Exchange Program at National Taiwan Normal University [หมดเขต 3 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Application for 2019 Fall Exchange Program at National Taiwan Normal University [หมดเขต 3 เมษายน 2562]

National Taiwan Normal University แจ้งประชาสัมพันธ์ Application for 2019 Fall Exchange Program จัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2562 - มกราคม 2563 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างน้อย 1 ปี และมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ได้มีโอกาสศึกษาด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ 2 คน ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Photocopy of Passport
3. Letter of Recommendation
4. Study Plan
5. Official Transcript
6. Certificate of Enrollment

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1610

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ