แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติ ตอน 001,002 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติ ตอน 001,002 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติ ตอน 001,002 อ.ดร.วรุตม์  ทรงสุจริตกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติ ตอน 001,002 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

วัน อังคาร ที่ 19 มีค 62 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ