แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชาที่งดสอน ในวันเสาร์ 16 และวันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2562

ประกาศกระบวนวิชาที่งดสอน ในวันเสาร์ 16 และวันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชาที่งดสอน ในวันเสาร์ 16 และวันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2562

ประกาศกระบวนวิชาที่งดสอน ในวันเสาร์ 16 และวันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2562

วันเสาร์ ที่ 16 มี.ค. 62
-177430 วิชาว่าความ เวลา 9.00-12.00 น.
-177104 นิติตรรกศาสตร์ ทุกตอนเรียน เวลา 13.00-16.00 น.
-177494 การสืบสวนสอบสวนฯ เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทติย์ ที่ 17 มี.ค. 62
-177471 กฎหมายกับสังคม เวลา 9.00-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ