แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 และ 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 และ 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 และ 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 และ 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

(ตั้งแต่หลังการสอบกลางภาค-วันสุดท้ายของการศึกษา2/61)
-ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเรียนรวมกัน ทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 13.00-16.00 น. ห้องเรียน LB 1401
-เริ่มเรียนวันอาทิตย์ ที่ 24 มี.ค. 62
-อาจารย์ผู้สอน อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ, อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ