แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน TUJP 2019 Tohoku University Japanese Program [หมดเขต 15 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน TUJP 2019 Tohoku University Japanese Program [หมดเขต 15 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน TUJP 2019 Tohoku University Japanese Program [หมดเขต 15 มีนาคม 2562]

Tohoku University แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TUJP 2019 Tohoku University Japanese Program จัดขึ้น 2 ช่วง คือระหว่างวันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2562 และ 22 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุน JASSO เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 70 or PBT 520 หรือเทียบเท่า
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ Beginner / pre-intermediate

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 154,800 เยน (ค่าเข้าร่วมโครงการและค่าที่พัก ไม่ร่วมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทางในประเทศ ค่าอาหาร ประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน JASSO จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Transcript from the previous academic year in English
2. Photocopy of passport (page with applicant’s photo)
3. Personal statement (300-400 words/reasons for applying)
4. Copy of English language ability certificate and scores
5. Result of online Japanese test: “TTBJ/SPOT90”

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางดังนี้
1. รายละเอียดโครงการ: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2019/01/2019TUJPleaflet5.pdf
2. Tohoku University Japanese Program: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp/
3. Application Form JASSO: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2019/01/JASSO_ApplicationForm.pdf
4. Scholarship for Short-term Study in Japan: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2019/01/JASSO_Information2019.pdfและ
http://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/ (Only for Japanese learners. Not needed for complete beginners.)
6. Application Form for Japan Student Services Organization (JASSO) Scholarship with hand-written signature (if applicable)

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ