แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน UMAP Program C

โครงการแลกเปลี่ยน UMAP Program C - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน UMAP Program C

UMAP International Secretariat แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP Program C โดย Program C 1st Cycle เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-23 มีนาคม 2562 และ Program C 2nd Cycle เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดการสมัคร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ก่อนทำการสมัคร และ กรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายใน

1. Program C 1st Cycle ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
2. Program C 2nd Cycle ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://usco.umap.org/ และ http://umap.org/usco/#students-manual
หรือ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1584

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ