แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน 10th University Scholars Leadership Symposium 2019 [หมดเขต 10 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน 10th University Scholars Leadership Symposium 2019 [หมดเขต 10 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน 10th University Scholars Leadership Symposium 2019 [หมดเขต 10 มีนาคม 2562]

Humanitarian Affairs Asia แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน 10th University Scholars Leadership Symposium 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ โดยมีความตระหนักรู้ในฐานะเป็นพลเมืองโลก โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 1,284 USD ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าเดินทางในท้องถิ่น และอาหารมื้อเช้า 6 มื้อ มื้อกลางวัน 5 มื้อ และเบรก 5 มื้อ โดยที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. CV
2. Certificate of Enrollment
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ EPTUS หรืออื่นๆ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.universityscholars.org.uk

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ