แสดงรายละเอียดข่าวKIT Global Human Resource Development Program [หมดเขต 10 พฤษภาคม 2562]

KIT Global Human Resource Development Program [หมดเขต 10 พฤษภาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

KIT Global Human Resource Development Program [หมดเขต 10 พฤษภาคม 2562]

Kyoto Institute of Technology แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน KIT Global Human Resource Development Program ดังนี้

1. Short-Term Student Exchange Program Second Period ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการเดือน กันยายน 2562 - มีนาคม 2563 สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
2. Global Internship Program ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการระหว่าง 1 เมษายน 2562 - 15 มีนาคม 2563 และต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยขอให้ส่งใบสมัครไปถึง KIT ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนเริ่มโครงการ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ตามกำหนดการดังนี้

1. สำหรับ Short-Term Student Exchange Program Second Period ภายในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
2. สำหรับ Global Internship Program ขอให้ส่งล่วงหน้า 4 เดือน ก่อนช่วงเวลาที่จะเข้าร่วมโครงการ

เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1588 หรือ
https://kit.ac.jp/en/prospective_student/exchange-short-term-programs

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ