แสดงรายละเอียดข่าวIntercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE), Oita University [หมดเขต 11 มีนาคม 2562]

Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE), Oita University [หมดเขต 11 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE), Oita University  [หมดเขต 11 มีนาคม 2562]

Oita University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE) เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (11 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าประกัน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1586

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ