แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. 2562

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. 2562

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลความประพฤติดี
ประจำปี พ.ศ. 2562

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562

สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ