แสดงรายละเอียดข่าวThe 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP) 2019 [หมดเขต 13 มีนาคม 2562]

The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP) 2019 [หมดเขต 13 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP) 2019 [หมดเขต 13 มีนาคม 2562]

AUN ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม the 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP) 2019 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Universiti Utara Malaysia เป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562 ณ Center of Learning Network for the Region จังหวัดน่าน ภายใต้หัวข้อ Nantopia: Breakthrough towards the City for All กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของอาเซียน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย Expert Lectures, Discussion, Design Thinking, Field Trips และ Sharing and Reflection ทั้งนี้สถาบันเจ้าภาพยินดีสนับสนุนค่าโรงแรม ค่าเดินทางในท้องถิ่น และอาหารระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไปจังหวัดน่าน ค่าประกันการเดินทาง และค่าลงทะเบียนร่วมงาน 70 USD ด้วยตนเอง นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางถึงจังหวัดน่านในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 20.00 น. และเดินทางกลับในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1579

และจัดส่งเอกสารการสมัครให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ