แสดงรายละเอียดข่าวSIT student mobility program for Fall semester AY2019 [หมดเขต 13 มีนาคม 2562]

SIT student mobility program for Fall semester AY2019 [หมดเขต 13 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SIT student mobility program for Fall semester AY2019 [หมดเขต 13 มีนาคม 2562]

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2 ประเภท ได้แก่

1. Sandwich Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา (http://www.shibaura-it.ac.jp/en/prospective/student_exchange_prog/sandwich_program.html?fr=mm18feb)

2. Research Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา (http://www.shibaura-it.ac.jp/en/prospective/student_exchange_prog/research-exchange_lab-internship-program.html?fr=mm18feb)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเช่น คุณสมบัติ เกณฑ์ความสามารถทางภาษา เอกสารประกอบการสมัคร ฯลฯ และจัดส่งเอกสารการสมัครให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ