แสดงรายละเอียดข่าวทุน Korean Government Scholarship Program [หมดเขต 8 มีนาคม 2562]

ทุน Korean Government Scholarship Program [หมดเขต 8 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Korean Government Scholarship Program [หมดเขต 8 มีนาคม 2562]

Chung-Ang University ประเทศเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการ Korean Government Scholarship Program (KGSP) เพื่อไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือทำวิจัยในประเทศเกาหลี โดยการรับสมัครทุนฯ สามารถสมัครผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. GKS Quota reserved for the Embassy Track

(สมัครผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย) โดยผู้ที่สนใจและต้องการสมัครขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนไปที่

Embassy of the Republic of Korea
Korean Education Center (KEC)
ที่อยู่ 23 Thiam-Ruammit Road,
Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok 10310 THAILAND
Tel: +66-2-116-6852
โดยขอให้เอกสารถึงสถานทูตฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019


2. GKS Quota reserved for the University Track สำหรับ Chung-Ang University ขอให้จัดส่งเอกสารไปยังคณะที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
- Graduate School E-mail: gsadmin@cau.ac.kr
- Graduate School of International Studies E-mail: gsis@cau.ac.kr
- Graduate School Advanced Imaging Science, Multimedia and Film E-mail: mcader@cau.ac.kr
- Graduate School of Business E-mail: caumba@cau.ac.kr

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้โดยตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://overseas.mofa.go.kr/th-th/brd/m_3132/view.do?seq=760202 และ
http://www.studyinkorea.go.kr/en/main.do
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1582

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ