แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application for Admission to Shizuoka University [หมดเขต 8 มีนาคม 2562]

Call for Application for Admission to Shizuoka University [หมดเขต 8 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application for Admission to Shizuoka University [หมดเขต 8 มีนาคม 2562]

Shizuoka University แจ้งประชาสัมพันธ์ Call for Application for Admission to Shizuoka University Fall 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่สนใจ จะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application
2. Study Plan
3. Certificate of Health
4. Application for Certificate of Eligibility
5. Letter of Recommendation
6. Original Transcript
7. Certificate of Enrollment
8. Certificate of Deposit Balance issued by bank
9. 3 photos
10. colored copy of passport

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
ผู้สนใจกรุณาศึกษารายละเอียด เช่น เอกสารประกอบการสมัคร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ก่อนทำการสมัคร ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1562

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัครให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ