แสดงรายละเอียดข่าวทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจำปี 2019 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562]

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจำปี 2019 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจำปี 2019 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562]

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีน ประจำปี 2019 (Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thailand Students) จำนวนทุนทั้งหมด 120 เดือน ณ ไต้หวัน โดยมีรายละเอียดของการให้ทุน และเอกสารประกอบการยื่นสมัครทุน ดังต่อไปนี้

- รายละเอียดทุน ค่าใช้จ่ายรายเดือน NTD 25,000 ต่อเดือน
- เอกสารสำหรับการสมัครทุน
(1) แบบฟอร์มการสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด
(2) สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
(3) สำเนาการศึกษาขั้นสูงสุดและสำเนาใบรับรองผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษหรือจีน)
(4) หลักฐานเอกสารการสมัครกับทางศูนย์ภาษาฯที่ไต้หวัน อาทิ สำเนาเอกสารการชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร เอกสารแจ้งหรืออีเมลจากทางศูนย์ภาษาฯที่แจ้งยืนยันการสมัคร อย่างน้อย 1 ฉบับ
(5) จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน (จดหมายรับรองต้องเซ็นและปิดใส่ซอง)
(6) เอกสารรับรองทักษะทางด้านภาษา
- สำหรับผู้สมัครเรียนภาษา 9-12 เดือน : จะต้องใช้ประกาศนียบัตรรับรองทักษะทางด้านภาษาจีน “Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 3 (Level 3) หรือมากกว่า
- สำหรับผู้สมัครเรียนภาษา 2-6 เดือน : สามารถใช้ประกาศนียบัตรรับรองทักษะทางด้านภาษาจีน “Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 2 (Level 2) หรือมากกว่า หรือสามารถใช้ผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL score 500 หรือผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆ (ไม่สามารถใช้ผลสอบ HSK ในการยื่นสมัคร)

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถสมัครได้โดยตรง และสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครได้ที่ https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2642.html และศึกษาข้อมูลรายชื่อศูนย์ภาษาได้ที่ https://english.moe.gov.tw/cp-23-17677-b4bb4-1.html และโปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไปที่ Educational Division Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 20th Fl., Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Bangkok 10120 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ